Izaberi jezik:
SR
 • SR
 • EN
Opšte odredbe i uslovi sekskontakti.net

Sledeći uslovi i odredbe regulišu odnos između BG Smart Business Eood, Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55 (u daljem tekstu "BG Smart Business Eood") ) i korisnicima i potrošačima njihovih Usluga (u daljem tekstu "Korisnik"). Oni definišu uslove pod kojima sekskontakti.net (u daljem tekstu „Platforma“) nudi korišćenje Usluga. Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju pravno obavezujući ugovor između vas i BG Smart Business Eood, u vezi sa vašim korišćenjem Platforme i Sajta. Ako bilo koji od gore navedenih dokumenata sadrži bilo šta sa čime ne želite da se složite, onda ne bi trebalo da koristite Platformu ili Veb lokaciju.

Definicije

U ovim Uslovima korišćenja, izrazi napisani velikim slovima imaju sledeće značenje:

Nalog: lično okruženje Korisnika u okviru Platforme, gde Korisnik može ostaviti lične podatke i podešavanja, a pristup mu je omogućen preko njegovih podataka za prijavu, a čiji je Profil vidljiv drugim korisnicima Platforme.;

Poruka: digitalna, bezbedna komunikacija koja se odvija između Korisnika i drugih korisnika Platforme ako ima pun pristup Platformi, a komunikacija je vidljiva Korisniku na njegovom Nalogu;

Sadržaj: sav materijal objavljen i poslat na Platformi od strane korisnika, ali ne ograničavajući se na profil, poruke i drugi materijal;

Usluga: Zabavna usluga koju korisniku pruža BG Smart Business Eood

Detalji za prijavu: kombinacija korisničkog imena i lozinke, koju odredi Korisnik, koja omogućava korisniku da pristupi nalogu i koristi Platformu;

Prava intelektualne svojine: sva prava intelektualne svojine, kao što su autorska prava, pravo na žig, patentno pravo, pravo na dizajn, pravo na trgovačko ime, pravo na bazu podataka i srodna prava, kao i imena domena i znanja i srodna prava;

Korisnik: osoba koja je kreirala nalog, koja je prihvatila Uslove korišćenja i koja stoga može da koristi Platformu;

Uslovi korišćenja: Ovi Uslovi korišćenja sekskontakti.net koji čine obavezujući sporazum između Korisnika i BG Smart Business Eood;

Stranka/Stranke: BG Smart Business Eood i Korisnik

Platforma: softverska aplikacija koju je razvio BG Smart Business Eood, kojoj se može pristupiti preko veb stranice i koju Korisnik može koristiti nakon kreiranja naloga;

Izjava o privatnosti: Izjava o privatnosti BG Smart Business Eood, koji se može konsultovati na ovoj stranici;

Web stranica: web stranica BG Smart Business Eood, kao i sve osnovne stranice preko čijeg domena Korisnik može da pristupi Platformi;

Prihvatanje Ugovora u vezi sa Opštim uslovima poslovanja

Kreiranjem naloga na Platformi ili korišćenjem aplikacije Platforme, bilo preko mobilnog telefona, mobilne aplikacije ili računara (ili zajedno, „Usluge“), korisnik prihvata sledeće Uslove korišćenja.

BG Smart Business Eood može s vremena na vreme da vrši izmene u ovom Ugovoru i Usluzi. To možemo učiniti iz više razloga, kao što je npr. obelodanjivanje promena zakona i propisa, novih funkcija ili promena poslovne politike. Najnovija verzija je uvek važeća verzija. Ukoliko promene uključuju značajne promene koje utiču na vaša prava ili obaveze, obavestićemo vas porukom, npr. preko Servisa ili putem e-pošte. Ako nastavite da koristite Uslugu nakon što promene stupe na snagu, prihvatate revidirani Ugovor.

Ako su neke odredbe Uslova korišćenja nevažeće ili proglašene nevažećim, ostale odredbe Uslova korišćenja će ostati na snazi. BG Smart Business Eood će zameniti nevažeće odredbe novim odredbama, poštujući što je moguće pažljivije cilj i značenje nevažećih odredbi.

Pristup

Nakon registracije Korisnika, odobrava mu se pristup bazi podataka i Uslugama BG Smart Business Eood. Prilikom registracije koristi se lozinka i korisničko ime koje je odredio Korisnik. Od korisnika se traži da unese e-mail adresu ili broj telefona i da u potpunosti popuni formular za registraciju.

Kao alternativa, Korisniku se nudi funkcija povezivanja od strane provajdera usluga treće strane (npr. Facebook Connect). Prilikom registracije preko funkcije povezivanja treće strane, profili odgovarajućih korisnika se prenose u bazu podataka BG Smart Business Eood Kada se registruje preko funkcije veze nezavisnog provajdera usluga, Korisnik mora da prihvati važeće odredbe i uslove pružaoca usluga treće strane.

Opseg Usluga

BG Smart Business Eood omogućava Korisnicima da pristupe centralnom sistemu baze podataka preko njegove mobilne aplikacije. Ovaj sistem baze podataka sadrži profile i podatke drugih korisnika. Nakon registracije i kreiranja sopstvenog profila, Korisnicima se daje mogućnost da traže druge profile u bazi podataka. Korisnici mogu pregledati profile drugih korisnika i kontaktirati ih. Takođe, BG Smart Business Eood nudi pristup podacima odabranih korisnika kao deo svog pristupa sistemu baze podataka. Za sadržaj, vrstu i trajanje podataka datih na uvid i dostavljenih od strane pojedinačnog Korisnika isključivo je odgovoran Korisnik.

BG Smart Business Eood nudi i besplatne i plaćene usluge. Uz besplatnu registraciju, Korisnik može kreirati profil, pregledavati profile drugih korisnika i čitati poruke primljene od njih. Takođe, korisnik može besplatno označiti profile drugih korisnika. Ako dva korisnika označe međusobne profile, to se prikazuje oba korisnika. Ovo je takozvano podudaranje.

Pored navedenih besplatnih Usluga, Korisniku se nudi da kontaktira druge korisnike i razmenjuje poruke po određenoj ceni. Pre nego što takve Usluge budu omogućene, Korisnik se informiše o troškovima, sadržaju i obimu Usluga, kao io ceni i uslovima plaćanja.

Cilj Servisa nije uspostavljanje stvarnog kontakta između Korisnika i drugih korisnika Platforme. Stoga BG Smart Business Eood ni na koji način ne garantuje da će do takvog kontakta doći preko Platforme. Da bi se olakšala interakcija između korisnika, BG Smart Business Eood koristi plaćene moderatore. Ovo nije usluga povezivanja. Usluga je samo u zabavne svrhe.

Korišćenje usluge je dozvoljeno isključivo korisnicima starijim od 18 godina. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i korišćenjem Usluge potvrđujete da imate najmanje 18 godina. Ukoliko Korisnik još nije dostigao propisane godine života, ako se ne slaže sa sadržajem Platforme i/ili boravi van geografskog područja na koje se Usluga fokusira, Korisnik mora odmah prestati da koristi Servis i zatvoriti svoj Nalog. Ako Korisnik prekrši ovaj članak, BG Smart Business Eood ima pravo da odmah ukloni korisnički nalog bez povraćaja sredstava Korisnika.

BG Smart Business Eood izričito se pridržava prava da kreira profile na Platformi i šalje poruke Korisniku u ime ovih naloga. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnik razume i prihvata da su stoga neki od profila na Platformi fiktivni i da su kreirani samo da bi mogli da razmenjuju poruke sa njima; pravi sastanci nisu mogući sa takvim Nalozima.

BG Smart Business Eood nastoji da pruža uslugu na pažljiv i profesionalan način. Usluga se pruža u svakom trenutku na osnovu najboljih napora. Korisnik na taj način prihvata da samo Platforma sadrži takvu funkcionalnost i druge karakteristike koje nađe na Platformi u vreme njenog korišćenja (na osnovu „kao što jeste“). Stoga BG Smart Business Eood izričito isključuje garancije, obećanja i obeštećenja bilo koje vrste u vezi sa Platformom i Veb-sajtom.

Kako bi mogao koristiti Platformu, Korisnik mora imati potrebnu hardversku i softversku opremu i parametre potrebne za ispravno korištenje stranice, kao što je, npr., pristup internetu. Korisnicima se također savjetuje da omoguće funkcije JavaScripta, kolačića i skočnih prozora. Iako radimo na tome da Platforma bude dostupna putem raznih uređaja, ne možemo jamčiti da će raditi na svim uređajima i vaša je odgovornost da se pobrinete da udovoljite svim potrebnim sistemskim zahtjevima. Vaše korištenje Platforme i uživanje u njenim funkcijama i Sadržaju koji je putem nje dostupan može varirati u funkcionalnosti, dostupnosti i kvaliteti, ovisno o vrsti uređaja koji koristite.

Korisnik je lično odgovoran za čuvanje poverljivosti svojih podataka za prijavu u svakom trenutku, a Korisnik je odgovoran za sve što je urađeno putem svojih podataka za prijavu. Čim Korisnik zna ili ima razloga da veruje da neovlašćena lica imaju pristup njegovim detaljima aplikacije, on mora da obavesti BG Smart Business Eood tako što ćete kontaktirati podršku, ne dovodeći u pitanje njenu obavezu da odmah preduzme efikasne mere, kao što je promena detalja aplikacije.

Korisniku je izričito zabranjeno da kreira nalog u ime drugog lica ili fiktivnog naloga. BG Smart Business Eood ima pravo da odmah ukloni takve naloge.

Korisniku je zabranjeno da objavljuje kontakt detalje, kao što su brojevi telefona, adrese, prezimena, URL adrese, e-mail adrese ili drugi lični podaci. BG Smart Business Eood zadržava pravo da odbije, izmeni ili uništi bilo koji profil.

Autorizacija

Maloletna lica i lica koja deluju u ime treće strane isključeni su iz korišćenja Usluga BG Smart Business Eood. Ako BG Smart Business Eood postoji razlog za sumnju da neko lice nema pravo da učestvuje, BG Smart Business Eood ima pravo da proverava lične podatke tog lica potvrđivanjem njegovog identiteta iz službenih dokumenata. Lica koja nemaju pravo učešća su isključena iz korišćenja Usluga i baze podataka BG Smart Business Eood.

Kreiranjem naloga i korišćenjem Servisa, Korisnik to izjavljuje i garantuje:

 • sklapa obvezujući ugovor s BG Smart Business Eood;
 • poštovaće ovaj Ugovor i sve primenljive lokalne, državne, nacionalne i međunarodne zakone, pravila i propise; i
 • da nikada nije počinio ozbiljno krivično delo ili krivično delo (ili sličan prekršaj), seksualni prestup ili nasilni prekršaj, i da nije registrovan kao seksualni prestupnik ni u jednom državnom, saveznom ili lokalnom registru.
 • da je stariji od 18 godina.

Korišćenje usluge je dozvoljeno isključivo korisnicima starijim od 18 godina. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i korišćenjem Usluge potvrđujete da ste stariji od 18 godina. Ukoliko Korisnik još nije dostigao propisane godine života, ako se ne slaže sa sadržajem Platforme i/ili boravi van geografskog područja na koje se Usluga fokusira, Korisnik mora odmah prestati da koristi Servis i zatvoriti svoj Nalog. Ako Korisnik prekrši ovaj članak, BG Smart Business Eood ima pravo da odmah ukloni korisnički nalog bez povraćaja sredstava Korisnika.

Korisniku je izričito zabranjeno da kreira nalog u ime druge osobe ili fiktivni nalog. BG Smart Business Eood ima pravo da odmah ukloni takve naloge.

Završetak Besplatnog članstva
 • Korisnik ima pravo da zatraži uklanjanje svog profila u bilo kom trenutku bez navođenja razloga, kontaktiranjem korisničke podrške.
 • Pored toga, BG Smart Business Eood zadržava pravo da odbije registraciju Korisnika u bilo kom trenutku bez navođenja razloga.
 • Ako Korisnik prekrši ove Opšte uslove, BG Smart Business Eood može prekinuti svoje članstvo u bilo kom trenutku bez prethodne najave.
 • Prestankom članstva prestaju sve obaveze operatera da čuva podatke Korisnika, osim ako zakonski rokovi čuvanja ne zahtevaju njihovo čuvanje.
Izmjene Usluga

BG Smart Business Eood uvek nastoji da unapredi Servis i obezbedi dodatne funkcionalnosti koje Korisnici smatraju privlačnim i korisnim. To znači da s vremena na vreme BG Smart Business Eood uvesti nove funkcije ili poboljšanja proizvoda i ukloniti neke funkcije, i ako ove mere ne utiču materijalno na prava i obaveze Korisnika, BG Smart Business Eood može to učiniti bez prethodnog obaveštenja za korisnike. Nova BG Smart Business Eood može čak prekinuti uslugu, u kom slučaju će BG Smart Business Eood unapred obavestiti korisnike, osim ako to sprečavaju olakšavajuće okolnosti, kao što su bezbednosni interesi..

Kupovine

Pored besplatnih usluga, BG Smart Business Eood Korisniku nudi razne plaćene usluge i pogodnosti. Svakim pojedinačnim korišćenjem ovih Usluga, Korisnik stupa u novi ugovorni odnos sa BG Smart Business Eood. Svako korišćenje Usluge predstavlja novi ugovorni odnos. Ove Usluge su potpuno odvojene od besplatnog korišćenja sistema baze podataka BG Smart Business Eood.Pojedinačni ugovori ne zahtevaju pretplatu. Korisnik zaključuje ugovor odabirom naplative Usluge i prihvatanjem obaveze plaćanja pritiskom na dugme „Kupi“ (u daljem tekstu: Postupak naručivanja). Usluge koje se naplaćuju takođe podležu lokalnim uslovima i odredbama.

Uslovi plaćanja
 • Naknade za plaćene Usluge se moraju platiti unapred BG Smart Business Eood i u potpunosti se vrši načinom plaćanja koji je izabran u procesu porudžbine, kao što je kreditna kartica, debitna kartica, onlajn bankarstvo, Paysafe Card ili PayPal. Po uspešno završenoj proceduri porudžbine, novčići će biti dodati na račun potrošača odmah, a najkasnije nakon 2 sata.
 • BG Smart Business Eood može da obrađuje usluge koje se plaćaju od strane eksternog dobavljača usluga kojeg je on imenovao BG Smart Business Eood.
Obaveze korisnika
 • Korisnik je isključivo odgovoran za sadržaj svoje registracije, dalje lične podatke, a samim tim i za podatke koje otkriva o sebi. Korisnik potvrđuje da su dati podaci tačni i opisuje ga lično. Namerno ili neovlašćeno lažno predstavljanje može dovesti do građanskog ili krivičnog postupka i ovlašćenja BG Smart Business Eood da blokirate korisnički profil bez uticaja na pravo BG Smart Business Eood o nadoknadi.
 • Korisnik potvrđuje da neće koristiti Usluge BG Smart Business Eood u poslovne ili komercijalne svrhe, posebno u reklamne svrhe. Korisniku nije dozvoljeno da ručno ili pomoću računarskih programa čita sadržaj i profile drugih korisnika u cilju korišćenja podataka dobijenih na ovaj način.
 • Korisnik se obavezuje da će svoje podatke za prijavu tretirati poverljivo. Ukoliko se podaci aplikacije prosleđuju trećim licima, Korisnik je odgovoran za sve posledice te radnje. Ukoliko postoji sumnja da su pristupni podaci prosleđeni trećim licima, Korisnik mora odmah da obavesti BG Smart Business Eood i preduzeti odgovarajuće mere za sprečavanje daljeg zlostavljanja (npr. promena lozinke).
 • Pored toga, Korisnik se obavezuje da neće zloupotrebljavati Usluge BG Smart Business Eood, posebno da
  • neće se koristiti za prenošenje uvredljivog, rasističkog, zapaljivog ili na bilo koji način nezakonitog materijala ili informacija;
  • neće tražiti ilegalnu pornografiju kroz sistem baze podataka ili od drugih korisnika;
  • neće ih koristiti za pretnju ili uznemiravanje drugih korisnika ili ugovarača ili kršenje njihovih prava (uključujući lična prava);
  • neće ubacivati u sistem ili bazu podataka podatke koji sadrže virus, ili softver ili drugi materijal koji je zaštićen autorskim ili drugim zaštitnim pravima, osim ako Korisnik nije vlasnik navedenih prava ili ima neophodnu saglasnost za njihovu upotrebu;
  • neće ih koristiti na način koji ima neprijateljski efekat na dostupnost Usluga drugim korisnicima;
  • neće presresti e-mail poruke ili druge poruke i neće to pokušati;
  • neće slati lančana pisma;
  • neće slati e-poštu ili druge poruke koje služe u komercijalne svrhe;
  • neće spominjati imena, adrese, brojeve telefona ili faksa, adrese mesindžera, adrese e-pošte ili URL adrese u podacima profila;
  • neće prikupljati, čuvati ili obrađivati lične podatke drugih korisnika.
 • Nepoštovanje gore navedenih obaveza ili kršenje drugih obaveza regulisanih ovim Opštim uslovima će ovlastiti BG Smart Business Eood da odmah blokira korisnikov pristup bazi podataka i raskine ugovor bez obaveštenja iz ovih razloga.
 • Ako Korisnik poveže komercijalne ili poslovne interese sa raskidom ugovornog odnosa ili ako koristi podatke koji su mu dostupni u poslovne ili komercijalne svrhe ili u svrhe koje nije izričito odobrio BG Smart Business Eood, obvezuje se da plati BG Smart Business Eood ugovorna kazna od 1.000 evra za svaki utvrđeni prekršaj. Ovo ne utiče na druge zahteve za naknadu štete.
 • Korisnik je takođe dužan da se pridržava politike fotografija/slika BG Smart Business Eood.
Kršenje obaveza korisnika

Ako Korisnik prekrši ove Opšte odredbe i pravila, BG Smart Business Eood može prekinuti svoje članstvo u bilo kom trenutku bez obaveštenja i korisnički nalog će biti izbrisan.

Sadržaj

Korisniku nije dopušteno koristiti sadržaj koji su na platformi objavili drugi Korisnici, kao što su njihovi profili ili poruke, na način koji nije u skladu s ciljem navedenim u članku 3.2 i/ili koji je u svrhu izvan osobne upotrebe.

Korisnik razume i prihvata da sadržaj koji objavljuje na Platformi mogu da vide drugi Korisnici Platforme i da ovi Korisnici mogu da ga koriste, i BG Smart Business Eood ne prihvata odgovornost za takvu upotrebu.

Korisniku nikada nije dostupno da objavljuje ili na drugi način deli sadržaj preko Platforme, što i) krši ili može narušiti prava BG Smart Business Eood, drugi korisnici platforme i/ili treća lica, uključujući prava intelektualne svojine i prava u oblasti privatnosti, ii) koji sadrže ili upućuju na nezakonit sadržaj, iii) mogu naštetiti ugledu BG Smart Business Eood, iv) sadrži sadržaj pogrdne, uvredljive, opscene, štetne ili nasilne prirode, ili na drugi način krši standarde pristojnosti po sopstvenom nahođenju BG Smart Business Eood ili je v) je na drugi način nezakonit. Korisnik je lično i u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu kršenjem ove garancije.

Ova veb stranica ili usluga su u svrhu zabave za odrasle, nije naš cilj da dovedemo do fizičkih sastanaka između članova. Korisnik je svestan i slaže se da možemo koristiti moderirane i izmišljene profile u svrhe zabave za odrasle. BG Smart Business Eood izričito zadržava pravo da šalje poruke ovom sajtu preko profila koje su sami kreirali. Fizički kontakt sa ovakvim fiktivnim profilima nije moguć. BG Smart Business Eood odriče se bilo kakve odgovornosti u meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju vrstu štete ili neprijatnosti uzrokovane Uslugama.

BG Smart Business Eood zadržava pravo da odbije sadržaj, kao što su fotografije koje Korisnik postavlja, ako BG Smart Business Eood smatra neophodnim, a da ni na koji način ne sadrži pravo Korisnika na nadoknadu i/ili povraćaj novca, i/ili odgovornost BG Smart Business Eood. Objavljeni sadržaj će biti uklonjen sa Platforme u skladu sa procedurom opisanom u članu 11.

Od korisnika se traži da nas obaveste o neprikladnom sadržaju. Saglasni ste da se takvo obaveštenje može pojaviti i da možemo preduzeti korake opisane u ovim Uslovima korišćenja u vezi sa informacijama koje primetimo.

Komunikacija
 • BG Smart Business Eood kreira elektronsko poštansko sanduče za Korisnika pod njegovim nalogom/profilom.Ono služi za kontaktiranje drugih korisnika i prenošenje poruka o Servisu BG Smart Business Eood. Dalja komunikacija BG Smart Business Eood i Korisnik će se odvijati putem e-mail adrese koju je korisnik naveo.
 • Korisnicima baze podataka BG Smart Business Eood čet je dostupan za međusobnu razmenu informacija u tekstualnom obliku, kao i poklone i poljupce za uspostavljanje kontakta. Sami korisnici su odgovorni za upravljanje komunikacijom između sebe i za omogućavanje odgovarajućih sredstava izražavanja. U početku treba izbegavati seksualne izjave i aluzije tokom komunikacije.
 • Korisnik može da započne ćaskanje u bilo kom trenutku. Korisnici koji imaju unapred određen broj "kovanica" mogu pisati drugim Korisnicima uz naknadu.
 • Podrazumevano, korisnik prima push obaveštenja. Obaveštenja uključuju upozorenja o primljenim porukama ćaskanja, posetama profilu, označavanju profila od strane drugih korisnika i podudaranjima. Obaveštenja se mogu isključiti u podešavanjima aplikacije.
 • BG Smart Business Eood koristi profesionalne animatore i operatere za zabavu korisnika, koji nisu posebno identifikovani u sistemu. Ova usluga se pruža na najvišem nivou. Pravi sastanci sa ovim operaterima nisu mogući. Korisnici mogu da im šalju poruke samo unutar portala.
Oglašavanje i Newsletteri

Registracijom na BG Smart Business Eood, Korisnik izričito pristaje da mu se šalju poruke sa informacijama o Platformi, kao i informacijama o drugim Korisnicima. Korisnik ima pravo da u bilo kom trenutku prekine slanje poruka.

Zabrana komercijalne ili poslovne upotrebe, Zabrana neželjenih poruka
 • Korisnik garantuje da prilikom korišćenja nema komercijalnih i/ili poslovnih interesa. On se obavezuje da neće koristiti stranicu Platforme i mobilnu aplikaciju u komercijalne ili poslovne svrhe.
 • Oglašavanje za komercijalne ili poslovne veb stranice ili aplikacije, posebno one koje:
  • ponuditi robu i usluge za novčanu vrednost, tražiti ekvivalentnu ponudu ili uputiti na ekvivalentnu ponudu koja se može dobiti na drugom mestu
  • Oglašavanje komercijalnih ili poslovnih sajtova ili aplikacija, posebno onih koje:
   • nude robu i usluge uz avansno plaćanje,
   • se koriste za predstavljanje ili oglašavanje kompanije, ili
   • reklamirati druge komercijalne portale.
   • Ovo se posebno odnosi na oglašavanje preduzeća u obliku iskačućih prozora, reklamnih banera ili reklamiranja putem istaknutih ili upadljivih veza. Veb stranica se smatra komercijalnom ako direktno ili indirektno vodi na komercijalni internet portal drugog operatera.
  • Uspostavljanje kontakta radi ostvarivanja naknadnog profita, posebno pozivanjem na brojeve 0900 ili SMS brojeve sa posebnom naplatom.
 • Korisnik se obavezuje da neće oglašavati komercijalne ponude drugim Korisnicima ovde ponuđene usluge ili drugim Korisnicima u bilo kom obliku, kao i da neće slati poruke koje služe u komercijalne ili poslovne svrhe. Ovo se takođe odnosi na postavljanje i imenovanje linkova na javno dostupnim profilima ili slanje poruka putem internih sistema za razmenu poruka (npr. poruke, forumi i podaci o profilu).
Štete
 • Korisnik koji prati ili koristi Platformu u komercijalne ili poslovne svrhe u smislu tačke 12. bez dozvole BG Smart Business Eood, dužan je da plati fiksnu naknadu od 5.100 €. U ovom slučaju, Korisniku je dozvoljeno da dokaže da nije nastala šteta ili da je bila znatno manja od paušala. BG Smart Business Eood zadržava pravo da dokaže da je pretrpljena šteta veća.
 • U slučaju namernog ili nesavesnog kršenja obaveza Korisnika navedenih u tački 8, Korisnik se obavezuje da plati štetu BG Smart Business Eood, osim ako prekršaj već sadrži paušalnu naknadu u skladu sa stavom 1. ove tačke. U ovom slučaju, Korisniku je dozvoljeno da dokaže da li je uopšte bilo štete.
Usluge trećih strana

Usluga može da sadrži reklame i promocije koje nude treća lica, kao i veze ka drugim veb lokacijama ili Internet resursima. BG Smart Business Eood nije odgovoran za dostupnost (ili nedostatak) takvih eksternih veb lokacija ili internet resursa. Ukoliko Korisnik odluči da komunicira sa trećim licima putem Usluga BG Smart Business Eood, odnos između njih i Korisnika podleže uslovima i odredbama tih trećih lica.. BG Smart Business Eood nije odgovoran za uslove ili radnje takvih trećih lica.

Izmena Opštih uslova

BG Smart Business Eood zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni ove Opšte uslove, sve dok to ne utiče na osnovne odredbe ugovornog odnosa i neophodno je radi prilagođavanja promenama koje BG Smart Business Eood nije mogao da predvidi u trenutku zaključenja ugovora, a čije bi nepoštovanje bitno narušilo ravnotežu ugovornog odnosa. Osnovne odredbe su, posebno, one odredbe koje se odnose na vrstu i obim ugovorenih Usluga, kao i na vremenski period, uključujući odredbe o raskidu. BG Smart Business Eood ima pravo da vrši izmene kako bi zatvorio moguće rupe u ugovoru, posebno zbog zakonskih promena i promena u sudskoj praksi.

Obveze BG Smart Business Eood
 • BG Smart Business Eood preuzima odgovornost za tačnost i sigurnost podataka i sadržaja koje objavljuju ili prenose drugi Korisnici. Dok BG Smart Business Eood čini sve napore da osigura da su informacije koje su dali Korisnici tačne, ne može garantovati tačnost korisničkih profila. Iako ovo nije dozvoljeno, Korisnici mogu uneti netačne ili nezakonite informacije i sadržaj ili koristiti UslugeBG Smart Business Eood korisnika u neprikladne ili nezakonite svrhe.
 • BG Smart Business Eood pruža IT uslugu sa pristupom bazi podataka i ne garantuje uspeh. Od BG Smart Business Eood nema uticaja na prenos podataka putem Interneta van sopstvene IT infrastrukture, a zbog karakteristika i nesigurnosti Interneta, BG Smart Business Eood ne može prihvatiti odgovornost za eksterne gubitke podataka i/ili greške u prenosu podataka. BG Smart Business Eood nije odgovoran za bilo kakav neuspeh ponude koji je van njihove kontrole (npr. zbog više sile ili tehničkih kvarova na Internetu)
 • BG Smart Business Eood ne preuzima odgovornost za zloupotrebu podataka koje korisnik daje trećim licima. BG Smart Business Eood takođe nije odgovoran za neovlašćeni pristup treće strane ličnim podacima Korisnika (npr. preko neovlašćenog pristupa centralnoj bazi podataka), osim ako BG Smart Business Eood namerno ili iz nemara omogućili trećim licima neovlašćen pristup.
 • BG Smart Business Eood snosi isključivu odgovornost - osim u slučaju kršenja ključnih ugovornih obaveza, u slučaju povrede koja ugrožava život, telo ili zdravlje ili u slučaju sporova koji proizilaze iz Uredbe o odgovornosti za proizvode - za namerni i grubi nemar.
 • U slučaju lakše nesavesne povrede obaveze koja je neophodna za postizanje cilja ugovora (kardinalna obaveza), odgovornost BG Smart Business Eood biće ograničen na odštetu.
 • Gore navedeno ograničenje odgovornosti takođe se odnosi na ličnu odgovornost zaposlenih, predstavnika i agenata BG Smart Business Eood
Prava
 • Korisnik dozvoljava BG Smart Business Eood neekskluzivno, prenosivo, geografski neograničeno i vremenski ograničeno pravo da koristi sadržaj koji je kreirao ili postavio u bazu podataka, uključujući slike, poruke i video zapise.
 • Korisnik garantuje da sadržaj koji je objavio i kreirao i njegovo korišćenje ne krši prava trećih lica, posebno autorska ili druga vlasnička prava.
Zaštita podataka

BG Smart Business Eood prikuplja, obrađuje i koristi lične podatke Korisnika kako je opisano u ovim Opštim uslovima i Politici privatnosti. Čuvanje ličnih podataka je regulisano zakonskim odredbama.

Uputstvo o opozivu
 • Pravo opoziva
  Korisnik ima pravo da u roku od četrnaest dana opozove potpisane ugovore bez navođenja razloga. Rok za opoziv je četrnaest dana od dana pojedinačnog zaključenja ugovora. Da bi ostvario pravo na raskid, Korisnik mora da nas obavesti o svojoj odluci da raskine taj ugovor (BG Smart Business Eood, Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55, supp23@sekskontakti.net) kroz nedvosmislenu izjavu (npr. pisma ili e-mail poruke poslate poštom). Da bi se ispoštovao rok za opoziv, dovoljno je poslati obaveštenje o ostvarivanju prava na opoziv pre isteka tog roka.
 • Posledice opoziva
  Ako Korisnik opozove ovaj Ugovor, mi ćemo mu nadoknaditi sve uplate koje smo primili od njega, uključujući troškove slanja (sa izuzetkom dodatnih troškova koji proizilaze iz korisnikovog odabira načina isporuke koji nije standardna jeftina isporuka koju nudimo) bez nepotrebnih odlaganja i najkasnije četrnaest dana od dana kada smo primili obaveštenje o korisnikovom opozivu ovog Ugovora. Za nadoknadu ćemo koristiti isto sredstvo plaćanja koje je Korisnik koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se izričito ne dogovorimo drugačije; ni u kom slučaju mu neće biti naplaćena naknada.
  Ako je Korisnik zatražio da se Usluga započne tokom perioda opoziva, Korisnik će nam platiti razuman iznos jednak obimu usluge koja je već pružena do trenutka kada nas je Korisnik obavestio da koristi pravo na opoziv u vezi sa ovog Ugovora, u vezi sa punim obimom Usluga navedenih u ovom Ugovoru.
 • Uzorak obrasca za opoziv
  Ako želite da otkažete ugovor, popunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga.

  Za
  BG Smart Business Eood
  Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55
  supp23@sekskontakti.net

  Ja/mi (*) ovim otkazujem ugovor koji smo zaključili (*) o kupovini sledeće robe (*)/nabavci sledećih usluga (*)

  Naručeno (*)/primljeno (*)

  Ime(na) kupca/kupaca
  Adresa kupca/kupaca


  Potpis kupca/kupaca (samo za pisanu korespondenciju)

  Datum

  (*) Ukloniti prema potrebi.

 • Ako je Korisnik dao izričit pristanak, pravo na opoziv prestaje prerano ako BG Smart Business Eood u potpunosti pružio Uslugu koju je korisnik zatražio pre nego što je Korisnik iskoristio svoje pravo na opoziv.
Prijavljivanje nelegalnog sadržaja

BG Smart Business Eood prati Poruke koje se razmenjuju između Korisnika i drugih korisnika. Podložno uslovima navedenim u nastavku i nakon što ste primili relevantno obaveštenje, BG Smart Business Eood će samo ukloniti neosporno nezakonit sadržaj ili zaustaviti neosporno nezakonitu aktivnost

BG Smart Business Eood je osmislio proceduru kojom se može prijaviti prisustvo potencijalno nelegalnog materijala ili potencijalno nelegalnih aktivnosti na Platformi ili njihova dostupnost putem Platforme BG Smart Business Eood. Ovo se može uraditi slanjem odgovarajućeg obaveštenja na sledeću adresu e-pošte: supp23@sekskontakti.net.

BG Smart Business Eood zadržava pravo da ne prihvati zahtev za blokiranje Sadržaja ili zaustavljanje aktivnosti ako postoji valjan razlog za sumnju u ispravnost obaveštenja ili zakonitosti datih dokaza ili ako to zahteva balansiranje interesa. U tom kontekstu, BG Smart Business Eood mmože zatražiti sudsku presudu od nadležnog suda u Bugarskoj, čija presuda dokazuje da su sadržaj ili aktivnost u pitanju neosporno nezakoniti.BG Smart Business Eood ni u kom pogledu neće biti strana u bilo kom sporu između osobe koja šalje obaveštenje i bilo koje treće strane.

BG Smart Business Eood ni u kom pogledu neće biti strana u bilo kakvom sporu između osobe koja šalje obaveštenje i bilo koje treće strane.

Osoba koja šalje obaveštenje obeštećuje BG Smart Business Eood u bilo kojoj tužbi treće strane u vezi sa blokiranjem ili uklanjanjem materijala ili aktivnosti koja se zaustavlja. Naknada se takođe odnosi na sve štete i troškove koji su nastali ili će nastati zbog BG Smart Business Eood ili koji moraju nastati u vezi sa takvim zahtevom, što uključuje, ali nije ograničeno na nadoknadu troškova pravne pomoći.

BG Smart Business Eood poštuje i štiti privatnost lica koja šalju takva obaveštenja. Svi lični podaci primljeni kao deo obaveštenja će uvek biti obrađeni u skladu sa Uredbom o zaštiti podataka (1998) i koristiće se isključivo za obradu obaveštenja.

Korišćenjem ove veb stranice, saglasni ste da sav sadržaj koji su poslali korisnici, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, slike i video zapise, podleže pregledu i praćenju od strane BG Smart Business Eood Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55 zadržava pravo da ukloni bilo koji sadržaj koji se smatra neprikladnim ili koji krši ove odredbe i uslove. BG Smart Business Eood Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55 će biti isključivo odgovoran za sadržaj objavljen na ovoj veb stranici.

Politika žalbi

Cenimo vaše povratne informacije i posvećeni smo rešavanju svih briga koje možete imati. Naš cilj je pružiti sigurno i ugodno iskustvo za sve korisnike. Ako na našoj platformi naiđete na sadržaj koji smatrate da krši naše uslove ili je neprimeren, molimo vas da ga odmah prijavite.

Prijavljivanje sadržaja

Ako naiđete na sadržaj koji smatrate ilegalnim ili bez saglasnosti, molimo vas da obavestite našu korisničku podršku slanjem izveštaja na supp23@sekskontakti.net. Potvrdićemo prijem vašeg izveštaja i nastojati da rešimo žalbe u vezi sa takvim sadržajem u roku od 1 radnog dana. Naš posvećen tim će sprovesti istragu i obezbediti brisanje svakog materijala koji krši naša pravila. Sve žalbe će biti zabeležene u svrhu arhiviranja i izveštavanja.

Postupak za žalbe

Ako se pojavite na našoj platformi bez saglasnosti, imate pravo da zahtevate uklanjanje takvog materijala. Pokrenite ovaj postupak slanjem emaila na supp23@sekskontakti.net sa osnovnim informacijama za identifikaciju određenog sadržaja, kao što je URL. Naš posvećen tim će pažljivo proceniti situaciju, i ako je sadržaj postavljen bez saglasnosti, odmah ćemo ga trajno ukloniti. Vaše zadovoljstvo i privatnost su naši glavni prioriteti.

Tokom istražnog perioda, ako je primenljivo, sporni sadržaj će privremeno biti nedostupan. Ova privremena nedostupnost obezbeđuje da potencijalno kršilački materijal nije dostupan korisnicima dok istraživanje traje. Zahvaljujemo vam na razumevanju i saradnji u vezi sa ovim pitanjem.

Molimo vas da imate na umu da ukoliko istraga otkrije da je sadržaj ilegalan ili bez saglasnosti, biće trajno uklonjen u roku od 1 radnog dana. Međutim, ukoliko se utvrdi da sadržaj udovoljava našim uslovima, biće ponovo dostupan korisnicima.

Opšte žalbe

Za opšte žalbe ili upite u vezi sa vašim nalogom ili aktivnostima na našoj platformi, kontaktirajte našu korisničku podršku na supp23@sekskontakti.net. Naš tim će proceniti da li mogu odmah da adresiraju vaše brige. Ako vaš upit zahteva više vremena, budite sigurni da smo potpuno posvećeni rešavanju i rešavanju istog na vreme. Molimo vas da imate na umu da opšte žalbe mogu zahtevati do 24 sata za rešavanje.

Završne odredbe
 • Pravni odnos između BG Smart Business Eood i korisnik će biti vođen bugarskim zakonima, podložni obaveznim odredbama. Mesto pravne nadležnosti za sva potraživanja koja proizilaze iz ovog ugovora je Venlo, ukoliko Korisnik nije klijent. Primenljivost obaveznih odredbi zemlje u kojoj Korisnik ima prijavljeno prebivalište ili boravište u trenutku zaključenja ugovora ostaje nepromenjena.
 • U slučaju da su pojedine odredbe ovih Opštih uslova nevažeće ili nepotpune, važenje preostalih Opštih uslova ostaje nepromenjeno.
" "